Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse blev oprettet den 30. september 1809 af greve Marcus Gerhard Rosencrone og hans hustru grevinde Agnete Marie Rosencrone, født Hielmstierne. Den gældende fundats er udfærdiget den 21. december 1976 med enkelte senere ændringer. Der kan læses mere om Stiftelsens historie i professor Jeppe Nevers bog fra 2017 her.


Det er i fundatsens § 4 a bestemt, at der af Stiftelsens årlige indtægt skal udbetales en tolvtedel til Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.


Herudover giver fundatsen mulighed for, at der efter ansøgning kan ydes støtte til følgende formål: Kunstværker, der indkøbes efter § 4 d skal i videst mulige omfang anvendes til udsmykning af offentlige lokaler.


Stiftelsen ledes af en direktion, der består af tidligere stiftamtmand Peter Christensen, tidligere departementschef Michael Lunn og professor Knud J.V. Jespersen. Stiftelsens sekretær er Mads Møller Langtved.


Ansøgninger kan kun indgives til Stiftelsens assisterende sekretær, Lisa Holm Petersen (loj@jm.dk), c/o Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K. Der findes intet ansøgningsskema eller nogen ansøgningsfrist.


Stiftelsens direktion afholder to årlige møder. På disse møder afgør direktionen, hvilke ansøgninger om støtte der kan imødekommes, og ansøgere vil i forlængelse af møderne modtage skriftlig underretning om udfaldet af direktionens behandling.

Ansøgning indgives til:

Lisa Holm Petersen (loj@jm.dk)
Slotsholmsgade 10
1216 København K